BYGGLOVS
PROCESSEN

Bygglovsprocessen kan delas upp i tre delar

1. Analys före ansökan

 • Analysen är viktigt för att inte starta i fel ända och lägga ner kostnader som inte leder till ett bygglov. Tyvärr får man alltför ofta inte bygga det hus man vill utan kompromisser och anpassningar utifrån kommunens krav.
 • Är platsen byggbar? Finns förhandsbesked /bygglov ? Får jag bygga det som jag vill?
 • Vad säger detaljplanen? Avstämning med kommunen utifrån ett skissförslag
 • Söka förhandsbesked (oftast utanför detaljplan vid obebyggd tomt )
 • Söka bygglov

Kontakta oss så vi hjälper er.

2. Bygglovsprövning (max 10 veckor efter kompletta handlingar)

 • Kommunens tjänstemän brukar meddela om de tänker avslå ansökan, vilket ger dig möjlighet att återta den eller låta byggnadsnämnden pröva din ansökan.
 • I de flesta fall följer nämnden tjänstemännens förslag
 • I det fall ett negativt besked ges i nämnden. Har ni möjlighet att överklaga beslutet i länsstyrelsen, mark och miljödomstolen, mark och miljööverdomstolen, EU. En överklagandeprocess som kan ta flera år.

3. Efter positivt beslut

 • Erhålles ett bygglov kan byggnation påbörjas oavsett om beslutet överklagas, men det sker på egen risk.
 • Bygget kan starta tidigast 7 veckor efter erhållande av bygg vid krav på annonsering annars 3 veckor efter. Dock skall startbesked erhållits.
 • Ev. överklagande från grannar kan göra att beslutet ej vinner laga kraft förrän alla instanser har prövat ärendet.
 • Vissa grannar kan låta bli att lösa ut beslutet och det kan få konsekvenser att bygglovet ej vinner laga kraft